stanowisko_cbirnt

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK


CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII


Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, wymiar czasu pracy –  1 etat

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
  (preferowane wykształcenie na kierunku zarządzanie) oraz 5-letni staż pracy,
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 • doświadczenie – osoba kandydująca na w/w stanowisko powinna posiadać szeroką wiedzę dotyczącą branży
  i posiadać kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętności kierownicze,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności przywódcze,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi.
 1. Przewidywany zakres obowiązków:
 • realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w nowo wybudowanym Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, działanie 9.3 Inwestowanie w/w rozwój infrastruktury edukacyjnej
  i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2.Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020
  w tym m.in :
 • osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego w/w projektu m.in. poprzez osiągnięcie określonej liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury Centrum,
 • zapewnienie funkcjonowania Centrum w ramach określonych warunkami pozyskanego dofinansowania tj. projektu nie objętego pomocą publiczną,
 • współpraca w zakresie realizacji projektu komplementarnego do projektu wymienionego powyżej tj. projektu ze środków EFS w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO na lata 2014-2020 „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”,
 • pozyskiwanie innych środków zewnętrznych na w/w zakres działania,
 • organizacja zaplecza sprzętowego niezbędnego do przeprowadzania szkoleń,
 • dbałość o realizację zasady trwałość projektu Centrum na warunkach określonych zasadami realizacji w/w projektu,
 • współpraca ze środowiskami naukowymi i przemysłu w zakresie wykorzystania potencjału Centrum,
 • podejmowanie wszelkich czynności zapewniających pełne wykorzystanie infrastruktury Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez :
 • opracowanie i aktualizację strategii Centrum,
 • nadzór i tworzenie planów finansowych,
 • odpowiedzialność za rachunek zysków i strat.
 • przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych,
 • udział w spotkaniach i negocjacjach ,
 • odpowiedzialność za rozwój działalności Centrum. 
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierownika,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” do dnia 01 października 2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu lub brak oświadczeń będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej/Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni      

Września, dnia 18 września 2018 r.

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

……………………………

podpis

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowy Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, z siedzibą we Wrześni przy Wojska Polskiego 1, tel. 61 437 74 17, e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest Pani Magdalena Bogaczyk, tel. 61 437 74 17, e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe w przypadku zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji będą przetwarzane przez minimum 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

……………………………

podpis

Możliwość komentowania została wyłączona.