OFERTA SZKOLENIOWA KWIECIEŃ 2023

         OFERTA SZKOLEŃ MLECZARSKICH WE WRZEŚNI

RAMOWY PROGRAM KURSÓW

  • i praktycznych i kończy się egzaminem wewnętrznym
  • Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie
  • Uczestnicy kursu są oczekiwani w poniedziałek
  • Początek zajęć w poniedziałek od godz. 10.00, zakończenie w piątek (po obiedzie) o godz. 13.30.
  • Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych, a na zajęciach praktycznych odzież roboczą (jednorazową)
  • Każdy uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia wraz z suplementem

 

Uwaga!

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia finansowego powiatowych urzędów pracy na przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych lub powracających do pracy (np.
z urlopów macierzyńskich). Oferujemy współpracę przy aplikowaniu o środki.

  Wicedyrektor  PCEZ
we Wrześni
Marek Dyba

CHOINKA I OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z METALU

      Uczniowie klas:  1 i 2 mechanik precyzyjny Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Politechnicznych – patronackiej klasy firm: Gestamp, Volkswagen i Blum, na zajęciach praktycznych realizowanych       w grudniu br., wykonali choinkę oraz ozdoby świąteczne z metalu.

Młodzi  mechanicy precyzyjni zaprojektowali  drzewko i ozdoby, stworzyli rysunki techniczne, przygotowali listę potrzebnych narzędzi i maszyn oraz napisali proces technologiczny. W pracowniach: obrabiarek ogólnego przeznaczenia, obróbki plastycznej, cieplnej i ręcznej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni pod opieką nauczyciela pana Władysław Tyxa, wykonali choinkę z metalu. Uczniowie zastosowali metody pracy m. in.: obróbki skrawaniem,  połączeń rozłącznych i nierozłącznych (spawanie), obróbki plastycznej, a następnie zabezpieczyli antykorozyjnie drzewko i ozdoby.

Udekorowana dwumetrowa choinka stanęła przy bramie głównej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

                                                                                                                       Władysław Tyx

WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA DO FIRMY VOLKSWAGEN POZNAŃ

         W dniu 13 grudnia br. uczniowie i uczennica drugiej klasy mechatronik Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Politechnicznych, pod opieką organizatorów i opiekunów – Władysława Tyxa i Włodzimierza Mokrackiego, nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do fabryki samochodów Volkswagen w Białężycach pod Wrześnią. Głównym celem wycieczki było zaznajomienie młodzieży z maszynami i procesami produkcyjnymi w branży automotive.

Podczas pobytu na terenie fabryki, uczniowie zwiedzili miedzy innymi działy budowy karoserii oraz montażu.  Na spawalni wszechobecne były najnowszej generacji roboty- blisko 450 szt., a proces był w pełni zautomatyzowany. W linii montażowej podziwiano organizację pracy, usprawnienia, które zainicjowali również pracownicy pracujący na stanowiskach montażowych, płynność procesu produkcyjnego oraz ergonomię. Bardzo widowiskowe było połączenie podwozia z nadwoziem, a dokładnie zespołu napędowego z częściowo wyposażoną karoserią tzw. „Wesele”.

Powierzchnia zakładu we Wrześni wynosi 220 ha, co w przełożeniu odpowiada 300 boiskom piłkarskim. Na terenie fabryki działa zrobotyzowana hala budowy karoserii, lakiernia, hala montażu, dział samochodów specjalnych oraz dział produkcji pilotażowej.

Wycieczka pilotowana była przez pracownika firmy Volkswagen – pana Arkadiusza Paczyńskiego, dzięki któremu mogliśmy poznać firmę od środka i pogłębić wiedzę z produkcji przemysłowej, za co serdecznie dziękujemy.

Na koniec warto zauważyć, jak ważne są takie wyjazdy dla młodzieży (uczniów) do firm produkcyjnych, zwiedzanie zakładów i fabryk. Należy pamiętać, że chociaż wiedza książkowa jest podstawą nauki zawodu, dla rozwoju uczniów liczy się przede wszystkim praktyka. Wizyta w hali produkcyjnej, to świetna okazja do porównania, łączenia wiedzy teoretycznej  z jej praktycznym wykorzystaniem w dużych zakładach produkcyjnych.

                                                                                                                                                               Władysław Tyx

Oficjalne pożegnanie

Marek Dyba po ponad 40 latach pracy we wrzesińskiej oświacie odchodzi na emeryturę. Przez ostatnie 19 lat był dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Wcześniej związany z dawnym Zespołem Szkól Zawodowych nr 1, czyli popularnym „Mleczem” 📚💐

Oficjalne pożegnanie odbyło się w poniedziałek podczas kolegium dyrektorów w Starostwie Powiatowym. Dyrektora Marka Dybę pożegnali przedstawiciele wrzesińskiego samorządu powiatowego ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem na czele, a także dyrektorzy placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat.

OTWARCIE PRACOWNI MLECZARSKIEJ

13 maja br. miała miejsce uroczystość otwarcia pracowni mleczarskiej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Pracownia mleczarska została wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia do szkolenia praktycznego w zawodach: technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności, technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Nowe wyposażenie to: kocioł serowarski, kocioł twarożkarski, prasa pneumatyczna, komora do dojrzewania serów, komora termostatowa do dojrzewania napojów fermentowanych, zbiorniki procesowe do produkcji napojów fermentowanych, zestaw membranowy (nanofiltraca) do mleka i serwatki oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy. To wyposażenie oraz to sprzed modernizacji, takie jak zestaw do obróbki mleka i śmietanki, zestaw do produkcji lodów, zestaw do produkcji serka metodą ultrafiltracji, masielnica, termizator do serów i deserów czy maszyny pakujące zapewniają kompletną realizację programów nauczania w zawodach spożywczych.

Celem spotkania było:

– omówienie stanu kształcenia mleczarzy w Polsce i w Europie oraz możliwości kształcenia pracowników młodocianych w zakładach mleczarskich,

– przedstawienie oferty edukacyjnej PCEZ dla młodzieży szkolnej oraz formy i zakres współpracy,

– omówienie współpracy pomiędzy PCEZ, zakładami mleczarskimi i zakładami pracującymi na rzecz mleczarstwa.

W spotkaniu brali udział: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, przedstawiciele firm dostarczających wyposażenie pracowni, przedstawiciele firm produkujących dodatki stosowane w realizacji programów szkolnych, przedstawiciele zakładów mleczarskich zainteresowani kształceniem pracowników młodocianych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Obecnie w pracowni mleczarskiej jest realizowane szkolenie praktyczne w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz kursy napoje i desery mleczne w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”, a w przyszłym roku szkolnym kolejne kursy z zakresu produkcji serów i twarogów.

Pracownia mleczarska jest jedną z kilkunastu pracowni zmodernizowanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Kursy mleczarskie

        W ramach projektu  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w  kwietniu rozpoczęła się realizacja kursów produkcji napojów i deserów oraz twarogów i serów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w nowo wyremontowanej pracowni przetwórstwa mleczarskiego w PCEZ.

Wydział Edukacji

W PCEZ patrzą w przyszłość

     W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 5 kwietnia uroczyście otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas. Przy okazji zaprezentowano też zmodernizo­wane pracownie PCEZ.

     Powiatowe Centrum Edukacji Za­wodowej we Wrześni nie jest nową placówką, lecz na oświatowej mapie Wielkopolski cieszy się ugruntowaną pozycją. Niedawno jednak jednost­ka zmieniła się nie do poznania – po gruntownej modernizacji dysponuje nie tylko odświeżonym wnętrzem, lecz przede wszystkim nowoczesnym sprzętem. Na początku kwietnia park maszynowy PCEZ powiększył się o cztery obrabiarki firmy Haas.

     Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas było świetną okazją do zaprezentowania całego PCEZ. Dyrektor Marek Dyba przypomniał, że placówka powstała blisko 19 lat temu i jest zarów­no spadkobiercą, jak i kreatorem kształ­cenia zawodowego w powiecie wrze­sińskim. Głównym celem działalności jednostki jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmie­niającym się rynku pracy. Aby realizo­wać ten zamiar od początku istnienia PCEZ, czyli od 2003 roku, wyznaczone zostały standardy działania oparte na odpowiedniej bazie, wykwalifikowanej kadrze, właściwych organizacji i jako­ści kształcenia, dobrze przygotowanej ofercie szkoleniowej (odpowiadającej przede wszystkim potrzebom lokal­nego rynku pracy), dobrej współpracy z przemysłem krajowym i instytucjami szkolenia zawodowego oraz udziale w projektach unijnych, a także planowa­niu działań i efektywnym zarządzaniu.

     W swoim wystąpieniu Marek Dyba podkreślił znaczenie ostatnich zmian związanych z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, dzięki któremu PCEZ zyskał nowo­czesne oblicze oraz powiększył się o zupełnie nowe Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Techno­logii w Grzymysławicach. Dodał przy tym, że wrzesińskie pracownie służą także osobom spoza nasze­go powiatu. Kadra szkoleniowa jest przy tym stabilna, lecz Marek Dyba nie ukrywa, że przyciągnięcie ludzi chętnych do nauczania, którzy mają dużo atrakcyjniejsze warunki pracy w przemyśle, nie jest łatwe. Jednak PCEZ funkcjonuje z powodzeniem, swoją ofertą odpowiadając na po­trzeby rynku pracy i umożliwiając szkolącym się zarówno zdobycie nowych umiejętności, jak i podnie­sienie dotychczasowych kwalifikacji.

Możemy być dumni, z tego, co zro­biliśmy i jednocześnie możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Przy­szłość PCEZ jaśnieje na mapie edukacji w Polsce – zakończył dyrektor Marek Dyba.

     Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz sporo mówił o projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wspomnia­ne już modernizacja i wyposażenie PCEZ, które były jego częścią, to po­nad 12 mln zł. Przypomnijmy, że w ra­mach tego przedsięwzięcia powstały wspomniane CBiRNT, zaplecze dy­daktyczno-sportowe przy Zespole Szkół Politechnicznych, zmodernizo­wano bursę przy ulicy Słowackiego oraz budowana jest nowa w Grzy­mysławicach. Zaznaczył przy tym, że w tego typu projektach najważ­niejsza jest wizja, która polegała na tym, by stworzyć nowoczesną bazę kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku. Teraz najważniejsze, by odpowiednio wykorzystać poten­cjał nowych obiektów. – Prawdziwe wyzwania są dopiero przed nami – stwierdził Dionizy Jaśniewicz.

     Głos zabrali również wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, a wcze­śniej dyrektor działu projektów firmy Abplanalp Andrzej Łaszczyk. Opo­wiedział on o działalności jednej z większych firm sprzedających obra­biarki do metalu, która jest jedynym w krajach nadbałtyckich przedstawi­cielem producenta obrabiarek stero­wanych numerycznie Haas.

     Pracownia Edukacji Technicznej Haas w PCEZ jest 34. taką w Polsce. Pro­gram szkolenia edukacyjnego firmy został zapoczątkowany w USA i był związany z brakiem kadry zawodowej do obsługi centrów obróbczych. Teraz także w powiecie wrzesińskim możli­we będzie zdobycie umiejętności ob­sługi maszyn firmy Haas popartych odpowiednim certyfikatem.

     Podczas wydarzenia między PCEZ a Abplanalp podpisane zostało poro­zumienie o współpracy, które zwień­czyło oficjalne przecięcie wstęgi przy Centrum Edukacji Technicznej Haas oraz pokazy pracy na obrabiarkach tej firmy. Goście z ciekawością zwiedzili również pozostałe pracownie PCEZ, które – nie da się ukryć – po moderni­zacji prezentują się imponująco.

  Klara Skrzypczyk