W PCEZ patrzą w przyszłość

     W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 5 kwietnia uroczyście otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas. Przy okazji zaprezentowano też zmodernizo­wane pracownie PCEZ.

     Powiatowe Centrum Edukacji Za­wodowej we Wrześni nie jest nową placówką, lecz na oświatowej mapie Wielkopolski cieszy się ugruntowaną pozycją. Niedawno jednak jednost­ka zmieniła się nie do poznania – po gruntownej modernizacji dysponuje nie tylko odświeżonym wnętrzem, lecz przede wszystkim nowoczesnym sprzętem. Na początku kwietnia park maszynowy PCEZ powiększył się o cztery obrabiarki firmy Haas.

     Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas było świetną okazją do zaprezentowania całego PCEZ. Dyrektor Marek Dyba przypomniał, że placówka powstała blisko 19 lat temu i jest zarów­no spadkobiercą, jak i kreatorem kształ­cenia zawodowego w powiecie wrze­sińskim. Głównym celem działalności jednostki jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmie­niającym się rynku pracy. Aby realizo­wać ten zamiar od początku istnienia PCEZ, czyli od 2003 roku, wyznaczone zostały standardy działania oparte na odpowiedniej bazie, wykwalifikowanej kadrze, właściwych organizacji i jako­ści kształcenia, dobrze przygotowanej ofercie szkoleniowej (odpowiadającej przede wszystkim potrzebom lokal­nego rynku pracy), dobrej współpracy z przemysłem krajowym i instytucjami szkolenia zawodowego oraz udziale w projektach unijnych, a także planowa­niu działań i efektywnym zarządzaniu.

     W swoim wystąpieniu Marek Dyba podkreślił znaczenie ostatnich zmian związanych z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, dzięki któremu PCEZ zyskał nowo­czesne oblicze oraz powiększył się o zupełnie nowe Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Techno­logii w Grzymysławicach. Dodał przy tym, że wrzesińskie pracownie służą także osobom spoza nasze­go powiatu. Kadra szkoleniowa jest przy tym stabilna, lecz Marek Dyba nie ukrywa, że przyciągnięcie ludzi chętnych do nauczania, którzy mają dużo atrakcyjniejsze warunki pracy w przemyśle, nie jest łatwe. Jednak PCEZ funkcjonuje z powodzeniem, swoją ofertą odpowiadając na po­trzeby rynku pracy i umożliwiając szkolącym się zarówno zdobycie nowych umiejętności, jak i podnie­sienie dotychczasowych kwalifikacji.

Możemy być dumni, z tego, co zro­biliśmy i jednocześnie możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Przy­szłość PCEZ jaśnieje na mapie edukacji w Polsce – zakończył dyrektor Marek Dyba.

     Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz sporo mówił o projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wspomnia­ne już modernizacja i wyposażenie PCEZ, które były jego częścią, to po­nad 12 mln zł. Przypomnijmy, że w ra­mach tego przedsięwzięcia powstały wspomniane CBiRNT, zaplecze dy­daktyczno-sportowe przy Zespole Szkół Politechnicznych, zmodernizo­wano bursę przy ulicy Słowackiego oraz budowana jest nowa w Grzy­mysławicach. Zaznaczył przy tym, że w tego typu projektach najważ­niejsza jest wizja, która polegała na tym, by stworzyć nowoczesną bazę kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku. Teraz najważniejsze, by odpowiednio wykorzystać poten­cjał nowych obiektów. – Prawdziwe wyzwania są dopiero przed nami – stwierdził Dionizy Jaśniewicz.

     Głos zabrali również wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, a wcze­śniej dyrektor działu projektów firmy Abplanalp Andrzej Łaszczyk. Opo­wiedział on o działalności jednej z większych firm sprzedających obra­biarki do metalu, która jest jedynym w krajach nadbałtyckich przedstawi­cielem producenta obrabiarek stero­wanych numerycznie Haas.

     Pracownia Edukacji Technicznej Haas w PCEZ jest 34. taką w Polsce. Pro­gram szkolenia edukacyjnego firmy został zapoczątkowany w USA i był związany z brakiem kadry zawodowej do obsługi centrów obróbczych. Teraz także w powiecie wrzesińskim możli­we będzie zdobycie umiejętności ob­sługi maszyn firmy Haas popartych odpowiednim certyfikatem.

     Podczas wydarzenia między PCEZ a Abplanalp podpisane zostało poro­zumienie o współpracy, które zwień­czyło oficjalne przecięcie wstęgi przy Centrum Edukacji Technicznej Haas oraz pokazy pracy na obrabiarkach tej firmy. Goście z ciekawością zwiedzili również pozostałe pracownie PCEZ, które – nie da się ukryć – po moderni­zacji prezentują się imponująco.

  Klara Skrzypczyk

Możliwość komentowania została wyłączona.